Lyrics & translations

Om nettene // During the nights

Like sikkert som at me skal døJust as certain as that we will die
like sant som at det smelte snøjust as true as that snow melts
like sikkert som at stormen kommerjust as certain as that the storm is coming
e det heilt sikkert at vår tid e ommeit's dead certain that our time is over
  
Det e heilt rettferdig at me begge tapeIt's fully deserved that we both lose
ingen av oss to har æren i beholdneither of us two came out of it with our honor unscathed
mens andre spiller på det samme lagetwhile others play on the same team
går egoister som oss aldri hånd i håndegoists like us never walk hand in hand
me kommer aldri meir til å gå hånd i håndwe will never again walk hand in hand
  
Nettene, å netteneThe nights, oh the nights
flekker eg tenner, eg såg heile håndaI bare my teeth, I saw the full hand
nettene, å nettenethe nights, oh the nights
livet morkna, slapp ut det ondathe life decayed, let out the evil
Nettene, å nettenethe nights, oh the nights
  
Like sikkert som at varmt blir kaldtJust as certain as that warm becomes cold
like sant som at me ødela altjust as true as that we ruined everything
like sikkert som at me gikk tommejust as certain as that we ran out
e det heilt sikkert at nåttå kommerit's dead certain that the night is coming
  
Medisin, å medisinMedicine, oh medicine
er lost i dette hovet, trenger medisinI'm lost in this head, I need medicine
magen vrenger, hjernen sprengerthe stomach turns, the brain bursts
lost og fortapt, ikkje lenger dinlost and dejected, no longer yours
lost og fortapt, ikkje lenger dinlost and dejected, no longer yours
  

Listen