Lyrics & translations

TI

Satan – Det E Du // Satan - that's you

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)en jævla fåkker fra en aen generasjona damn fucker from another generation
et egomania av episk proporsjonan egomania of epic proportions
en falsk profet med kun et måla false prophet with only one goal
  
en kynisk svindel og en kynisk visjona cynical scam and a cynical vision
flår de sårbare for sin pensjonstrips the vulnerable off their pension
fordømte e de gjerrigecondemned are the misers
fortapte e de gjerrigelost are the misers
  
betal så får du nøkkelenpay and you'll get the key
te dørå inn i himmelenfor the door to heaven
billetten e en tiendethe ticket costs a tithe
e du en giver eller e du en fiendeare you a donor or are you an enemy
  
lønn i himmelen kan andre venta påa heavenly reward can others wait for
den little gribben ska ha lønnå nåthe little vulture wants his pay now
betalt av de med dårlig rådpaid by those that are pressed for money
  
e der en ting eg går å vente påif there's one thing I'm waiting for
e det at løgen ska få svi og forgåit's that the lie will go down and perish
tiå e nåthe time is now
tiå e nåthe time is now
  
betal så får du nøkkelenpay and you'll get the key
te dørå inn i himmelenfor the door to heaven
fordømt e alle gjerrigecondemned are the misers
kan bare glømma detthey can just forget it
betal så får du nøkkelenpay and you'll get the key
te dørå inn i himmelenfor the door to heaven
billeten e en tiendethe ticket costs a tithe
e du en giver eller e du en fiendeare you a donor or are you an enemy
  
satan - det e duSatan - that's you
satan - det e duSatan - that's you
satan - det e duSatan - that's you
satan - det e duSatan - that's you


Faen Ta, Amerika // To hell with you, America

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

den gang eg va litenback when I was young
og var full av fin uvitenhetand was full of nice ignorance
og hadde forutsigbarhetand had predictability
den gangen verden var forståeligback when the world was comprehensible
amerika var sjefAmerica was the boss
  
eg trodde på helterI believed in heroes
eg heia på et lagI cheered for a team
og trodde på den frie verdenand believed in the free world
å herregud og dessverreoh good lord and regrettably
det her blir verre og verrethis here is getting worse and worse
e dette virkelighetis this reality
klyp megpinch me
  
vekk meg oppwake me up
klyp megpinch me
faen ta, amerikato hell with you, America
du hadde alt før du faltyou had it all before you fell
faen ta, amerikato hell with you, America
  
det store imperietthe big empire
e en dårlig såpeserieis a bad soap opera
gull tabloidmateriegolden tabloid matter
sinnsyk tematikka crazy topic
sinnsyk retorikkcrazy rhetoric
  
en verden i vakuuma world in a vacuum
fungerer på et minimumfunctions at a minimum
tiå renner, tiå rennerthe time is running, the time is running
å herre, vår herreoh lord, our lord
det her blir verre og verrethis here is getting worse and worse
e dette virkelig vår virkelighetis this really our reality
klyp megpinch me
  
vekk meg oppwake me up
klyp megpinch me
faen ta, amerikato hell with you, America
du hadde alt, før du faltyou had it all, before you fell
faen ta, amerikato hell with you, America
vekk meg oppwake me up
klyp megpinch me
faen ta, amerikato hell with you, America
du hadde alt, før du faltyou had it all, before you fell
faen ta, amerikato hell with you, America


Døde Øyne // Dead eyes

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

dine døde øyneyour dead eyes
seie mer enn nok, du kan ver stillesay more than enough, you don't need to talk
dine øyneyour eyes
fortelle meg at dette har vært illeare telling me that this has been bad
  
de 1000 milå du har gåttthe 10000 miles you walked
disse arrå du har fåttthese scars you got
de andre glemte detthe others have forgotten
verden rulle viderethe world moves on
nå ska me ta avstednow we'll take off
vekk fra de kunstigeaway from the artificial ones
  
dine døde øyneyour dead eyes
tror de har kontroll, tror de vil vinnathink they are in control, think they will win
men dine øynebut your eyes
e sterkere, eg vett at de vil skinnaare stronger, I know they will shine
  
eg forstår du har fått nokI understand you got enough
kom så legge me et lokkcome, we'll put a lid
på de uviktigeon the insignificant ones
alle bånd som smuldra vekkall ties that crumbled away
hadde alle et fellestrekkhad all a common trait
de var giftigethey were poisonous
  
kom, me stikke avstedcome, we'll leave from here
eg vil ver medI want to come along
heller tenk på detrather think about that
kom, me stikke avstedcome, we'll leave from here
og starte på en ny historieand start a new story
en ny historiea new story
starte på en ny historiestart a new story


Ti // Time

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)der er så mange ting me ska fordøyathere are so many things we have to digest
så møje bullshit me fylle opp livet medso much bullshit we fill our lives with
der e så mange ting de fyre seg opp påthere are so many things they get agitated about
alle e eksperter men eg gidde ikkje deteveryone's an expert but I can't be bothered
  
vil heller kjenna på salen som dirre og gyngeI rather want to feel the hall that vibrates and rocks
se folkå som flippe og svette og syngesee people flipping and sweating and singing
kjenna på rusen av euforienfeel the high of euphoria
surfa på bølgå å føla meg friesurf on the wave and feel free
  
titime
livet vare en ganglife lasts one time
deal med detdeal with it
ta hånd om dettake care of it
husk å nyta dine beste årremember to enjoy your best years
titime
livet vare en ganglife lasts one time
deal med detdeal with it
ta hånd om dettake care of it
husk å nyta dine beste årremember to enjoy your best years
  
der e så mange ting eg trodde eg måttethere are so many things I thought I had to do
må ingenting men eg har ikkje forstått detdon't have to do anything but I haven't understood it
der e så mange ting de seie du burdethere are so many thing they say you should
ting eg ikkje fatte som e alt for absurdethings I don't understand that are way too absurd
  
å kjenna på salen som dirre og gyngeto feel the hall that vibrates and rocks
se folkå som flippe og svette og syngesee people flipping and sweating and singing
vil heller kjenna på euforienI rather want to feel the euphoria
surfa på bølga å føla meg friesurf on the wave and feel free
  
titime
livet vare en ganglife lasts one time
deal med detdeal with it
ta hånd om dettake care of it
husk å nyta dine beste årremember to enjoy your best years
titime
livet vare en ganglife lasts one time
deal med detdeal with it
ta hånd om dettake care of it
husk å nyta dine beste årremember to enjoy your best years


Elefanten i Rommet // The elephant in the room

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

elefanten i rommetthe elephant in the room
elefanten i rommetthe elephant in the room
kan någen ta et skudd på elefanten i rommetcan someone take a shot at the elephant in the room
e en middels god skytterI'm an average shooter
kan styra meg for konfrontasjonI can steer clear of confrontation
men må det skje må det tebut if it must happen, it must be
då lade eg min kanonthen I load my canon
  
me kommer ingen veiwe're getting nowhere
me e stuck på en blindveiwe're stuck in a dead-end
veien videre går uden degthe way on is without you
veien videre går uden degthe way on is without you
livet e for kort te å bare holda utlife's too short to just endure
her e min avskedsblueshere's my farewell blues
  
elefanten i rommetthe elephant in the room
elefanten i rommetthe elephant in the room
eg sikte meg inn på elefanten i rommetI zero in at the elephant in the room
eg sikte mot frihetI aim for freedom
eg sikte mot et nytt kapittelI aim for a new chapter
eg dikte litt eg holde igjenI cook up a bit I hold back
eg dikte litt men eg holde igjenI cook up a bit but I hold back
  
me kommer ingen veiwe're getting nowhere
me e stuck på en blindveiwe're stuck in a dead-end
veien videre går uden degthe way on is without you
veien videre går uden degthe way on is without you
livet e for kort te å bare holda utlife's too short to just endure
her e min avskedsblueshere's my farewell blues
  
me kommer ingen veiwe're getting nowhere


Ulver // Wolves

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

en god historie - en fyr fra landeta good story - a country boy
bonde i byen - som levde ut drømmenpeasant in the city - who lived his dream
på alles lepper, på røde teppereveryone talking about him, on red carpets
før han plutselig var oppskryttuntil he was suddenly regarded as puffed up
han var ikkje lenger nytthe wasn't new anymore
bestemt av en statuttas decided by a regulation
på jantes instituttof Jante's institute
  
kom så rive me detcome on let's tear it down
kom så rive me detcome on let's tear it down
kom så rive me det, de e jo gammalt nyttcome on let's tear it down, it's old news
de har fått sine 15 minuttthey have gotten their 15 minutes
festen e sluttthe party is over
forsyningene bruttthe supplies cut off
av jantes instituttby Jante's institute
  
når du klappe sammen - det e då de liker segwhen you break down - that's when they are happy
det er når du føle skammen - det e då de liker segit's when you feel shame - that's when they are happy
når de har snudd det rundt - det e då de liker segwhen they have turned things around - that's when they are happy
når du har fått dine minuttwhen you have gotten your minutes
når festen din tar sluttwhen your party ends
og du har blitt rekruttand you've become a recruit
på jantes instituttof Jante's institute
  
kom så rive me detcome on let's tear it down


De Uenige // Those who disagree

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

ekko - ekko - ekkoecho - echo - echo
kan me roa oss littcan we calm down a bit
ingenting i mellom det e svart eller kvittnothing in between, it's black or white
ekko - ekko - ekkoecho - echo - echo
det e skid på repeatit's crap on repeat
trusler over lave sko e sånn det har blitta plethora of threats that's what it has become
  
mayday maydaymayday mayday
me har en situasjonwe got a situation
næres av klikkkicknourished by the click-kick
og massesuggesjonand mass suggestion
  
kom, la oss drepa de uenigecome on, let's kill those who disagree
la oss voldta de uenigelet's rape those who disagree
sett ei kula i de uenigeput a bullet into those who disagree
la oss fjerna de uenigelet's cancel those who disagree
fjerna de uenigecancel those who disagree
  
spottefestinvitasjonan invitation to a mockery party
drikk deg kanonget drunk as hell
del av alt det mørkasteshare all the darkest
få ut din frustrasjonlet out your frustration
  
du finne dine der du vettyou'll find your own there, you know
der finnes ingen rammerthere's no boundaries
det e trygt og det e lettit's safe and it's easy
når alt du seie e rettwhen everything you say is right
  
kom, la oss drepa de uenigecome on, let's kill those who disagree
la oss voldta de uenigelet's rape those who disagree
sett ei kula i de uenigeput a bullet into those who disagree
la oss fjerna de uenigelet's cancel those who disagree
fjerna de uenigecancel those who disagree
  
drepa de uenigekill those who disagree
voldta de uenigerape those who disagree
skyta de uenigeshoot those who disagree
fjerna de uenigecancel those who disagree


Tider // Times

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)menneskehavet, folk som e galea sea of people, people that are crazy
lyset som blinke på jenter med sminkethe light that's blinking on girls with makeup
folk stua samen i stinkande barerpeople crowded together in smelly pubs
som har drukke på seg fine feilthat have been drinking themselves up to some nice faults
ingen vett om mine feilnobody knows about my faults
  
ingen vett om mine feilnobody knows about my faults
  
køer som e lange med alle utelivets fangerlong queues with all the captives of the night life
torget som koke, idiotane som ropethe square that is boiling, the idiots that shout
någen stør og kline, andre sitter og grinesome are making out, others are sitting there crying
det nærmer seg stengetidit's getting close to closing time
det nærmer seg sengetidit's getting close to bed time
  
lyset går påthe lights go on
musikken stoppe - alle må gå hjemthe music stops - everyone must go home
te ei sengto a bed
der lyset slukkes av igjenwhere the light is turned off again
  
brått blir det stillesuddenly it gets quiet
brått heilt stillesuddenly all quiet
heile byen blir så stillethe whole town gets so quiet
før solå gjør en ny entrébefore the sun goes up again
  
oscar bak baren, roe ner han karenOscar behind the bar, calms down that guy
prøve å forklare det vilt åpenbaretrying to explain the plain obvious
et bord som synge sanger, en fyr som drive å langea table singing songs, a guy dealing
bandet spele ekstranummer, de spele alltid en tethe band plays an encore, they always play one more
  
før lyset går påbefore the lights go on
musikken stoppe - alle må gå hjemthe music stops - everyone must go home
te ei sengto a bed
der lyset slukkes av igjenwhere the light is turned off again
  
brått blei det stillesuddenly it got quiet
brått heilt stillesuddenly all quiet
heile byen blei så stillethe whole town got so quiet


Plan A // Plan A

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

Det e morgen på badetIt's morning in the bathroom
står og ser på han i speilet,I'm standing there and looking at the guy in the mirror,
ke e det han feilewhat's wrong with him
håvet ditt henge,you hang your head,
har følt på det lenge,have felt it for a long time,
der e andre ting du trengethere are other things you need
men en ting kan du veda,but one thing you can be sure about,
før du lukke igjen den dørå og går en aen veibefore you close that door and go another way
  
planen e å bli en bedrethe plan is to become a better person
eg og e leiI'm tired as well
  
eg e lei av å lova deg ting eg ikkje holde,I'm tired of promising you things I don't live up to,
løfter heilt uten substanspromises without any substance
eg e lei av å lata som om alt e ok,I'm tired of pretending that everything is fine,
som om bildet fortsatt har glansas if the picture was still shiny
men eg håpe du tror meg når eg nå velge å betro megbut I hope you believe me when I now choose to confide
og legge alt på bordetand put everything on the table
  
planen e å bli en bedrethe plan is to become a better person
eg og e leiI'm tired as well
  
mang en gang har eg tenkt detmany times I've thought about this
mang en gang har eg fortrengt detmany times I've pushed it aside
någen ganger har eg meint det førsometimes I've said it before
så eg forstår at du tvile,so I understand that you're doubting,
det ville eg og ha gjort,I would have done so as well,
eg har lagt opp te det sjølI've set the scene for that myself
men en ting kan du veda,but one thing you can be sure about,
før du lukke igjen den døra og går en aen veibefore you close that door and go another way
  
planen e å bli en bedrethe plan is to become a better person
denne gangen ska eg bli en bedrethis time I will become a better person
planen e å bli en bedrethe plan is to become a better person


Boomerang // Boomerang

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

kan eg få foreslå du roe degcan I suggest you calm down
få det inn, få det inn, få det innget it in, get it in, get it in
gått halva livet rundt og hata megyou've been hating me for half your life
for intriger du skapte og taptefor intrigues that you created and lost
  
din vinter har vært langyou winter has been long
han har vært kald og full av skamit's been cold and full of shame
du e din egen boomerangyou are your own boomerang
som slår deg tilbake gang på gangthat hits you back again and again
  
men du e nødt te å forståbut you must understand
må snart bli ferdig med det nånow you must soon get over it
ta dette oppgjøret med fortiåmake your peace with the past
kom deg opp på salen igjenget back in the saddle again
  
så klart det gjorde vondtof course this hurt
ingen tvile på det, det e sånn livet kan vernobody doubts that, that's how life can be
eg vett du gradvis gjekk sondtI know you fell apart bit by bit
men eg va aldri en fiendebut I was never an enemy
  
du ga meg skyld for ditt forlisyou blamed me for your dungeon
du har alltid vært sånnyou've always been like that
betale bitterhetens prispay the price of bitterness
mens du fortsette mot bånnen dinwhile you continue towards your rock bottom
  
du e nødt te å forståyou must understand
du må bli ferdig med det nåyou must get over it now
ta dette oppgjøret med fortiåmake your peace with the past
kom deg opp på salen igjenget back in the saddle again
  
du e nødt te å forståyou must understand
må bli ferdig med det nåyou must get over it now
få andre ting å tenke påget other things to think about
du e nødt te å forståyou must understand
du må bli ferdig med det nåyou must get over it now
ta nå oppgjøret med fortiåmake your peace with the past
kom deg opp på salenget in the saddle